Handelsbetingelser B2B – Erbs Studio

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med Erbs Studio. Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb. Nærværende almindelige betingelser (herefter benævnt Betingelserne) fastsætter de nærmere vilkår for Erbs Studio levering af varer til en ikke-forbruger/forretningsdrivende (herefter benævnt Køber) som beskrevet i den mellem Køber og Erbs Studio indgåede aftale (herefter benævnt ”Aftalen”). I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige betingelser gældende og går forud for Købers eventuelle almindelige betingelser.

Generelle oplysninger
FIRMANAVN:
ADRESSE:
POSTNR OG BY:
CVR nr.:
Telefon:
E-mail:

Ydelsernes omfang

Erbs Studios ydelse består i levering af varer, hvis nærmere udformning, omfang og leveringstidspunkt er beskrevet i Erbs Studios ordrebekræftelse.

Aftaleindgåelse

Endelig Aftale om køb anses først indgået, når Erbs Studio har fremsendt en ordrebekræftelse herpå til køber samt købers godkendelse heraf. Erbs Studio fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning, indhold på andre websites m.v.

Annullering og ændring af ordrer

Køber har efter godkendelse af ordrebekræftelsen, ikke ret til ændring eller annullering heraf, da vi producerer efter ordrer. Såfremt Erbs Studio på trods af ovenstående særskilt godkender en annullering eller ændring, er Køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt. Ved hel eller delvis annullering er Køber videre pligtig til at erstatte Erbs Studios mistede fortjeneste.

Returvarer

Varer modtages som udgangspunkt ikke retur.
Såfremt det på trods af ovenstående aftales, at Erbs Studio tager varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand, og i original og ubrudt emballage. Varerne skal være fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til Køber, modtages dog aldrig retur.
Godkendte returvarer krediteres med fradrag af det af Erbs Studios fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og Erbs Studios salgsomkostninger.

Priser   

Erbs Studio tager forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages samtidig forbehold for udsolgte varer. Den aftalte pris for de bestilte varer fremgår af Erbs Studios ordrebekræftelse. Erbs Studio er berettiget til at fakturere køber for betaling for varer, efterhånden som levering sker.

Betaling

Erbs Studio modtager betaling via bankoverførsel – registrering og kontonummer fremgår af tilsendte faktura med en betalingsfrist på 8 dage mod bankgaranti ellers skal 50% af ordrebeløb betales up-front inden produktion. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og eksklusiv moms. Såfremt der leveres løbende, og der foreligger forsinket betaling fra Købers side af en fremsendt faktura, er Erbs Studio berettiget til at tilbageholde evt. fremtidige leverancer til Køber eller suspendere yderligere arbejde og/eller i denne forbindelse kræve senere leveringstidspunkter udsat med en periode svarende til Købers forsinkelse med betalingen.

ERBS STUDIO FORBEHOLDER SIG EJENDOMSRETTEN TIL VARER INDTIL DEN FULDE KØBESUM ER ER LAGT.

Garanti

Erbs Studio garanterer, at et Produkt vil være fri for fejl og mangler i design, materialer og udførelse i en periode på 2 måneder fra levering til Forhandleren. Vær opmærksom på, at alle Produkter fra Erbs Studio er håndlavede og ikke perfekte industrimøbler. Mindre variation i finish og udseende vil derfor uundgåeligt forekomme. Erbs Studio skal efter eget valg og for egen regning reparere eller ombytte et defekt Produkt inden rimelig tid, forudsat at Køber informerer Erbs Studio skriftligt om garantikravet uden ugrundet ophold efter at have opdaget den og inden for garantiperioden. Garantien omfatter ikke fejl eller mangler, der følger af: (i) naturlig patina, almindeligt slid og forring­else, (ii) ulykke eller anden udefrakommende årsag, (iii) ukorrekt opbevaring, installation, service, vedligeholdelse eller brug, eller (iv) reparationer eller ændringer, der ikke er godkendt af Erbs Studio.

Fejl og mangler

Køber er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering, så grundigt som forholdet nødvendiggør det, for at konstatere, om der er mangler ved det leverede, eller om det leverede er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen såvel i forhold til kvalitativt som kvantitativt.

For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Køber skriftligt reklamere overfor Erbs Studio straks efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Erbs Studio er ikke ansvarlig for varer, der bærer præg af naturligt slid eller patina. Køber skal i forbindelse med reklamationen angive og på forlangende forevise, hvordan fejlen ytrer sig. Erbs Studio er alene ansvarlig for fejl, som Køber har reklameret over straks fra levering af den fejlbehæftede vare.

Erbs Studio er aldrig ansvarlig for, og det betragtes ikke som misligholdelse, såfremt der er fejl, som skyldes udformningen af varen, forudsat udformningen er i overensstemmelse med det aftalte. Erbs Studio er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, som skyldes Købers egne forhold så som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug, anvendelse imod Erbs Studios forskrifter samt ændringer og indgreb i det leverede af ikke autoriseret personer.

Såfremt der måtte være fejl i leverede varer, kan Erbs Studio vælge, hvorvidt Erbs Studio vil: a) afhjælpe fejlen, b) foretage omlevering eller efterlevering af fejlbehæftede varer, eller c) give Køber et forholdsmæssigt afslag i prisen. I det tilfælde hvor det med rimelighed vurderes, at Køber selv kan foretage afhjælpning, anses afhjælpningen for afsluttet ved fremsendelse af en mangelfri del og/eller instruktion for afhjælpning.

Såfremt Erbs Studio vælger at afhjælpe, foretage om- eller efterlevering, er Erbs Studio forpligtet til med den hurtighed, som situationen kræver, og på egen bekostning at foretage sådan afhjælpning, om- eller efterlevering.

Såfremt Erbs Studio ikke inden rimelig tid foretager afhjælpning, om- eller efterlevering af varer med den hurtighed, som omstændighederne kræver, kan Køber skriftligt give Erbs Studio en endelig og rimelig frist for at foretage afhjælpning, om- eller efterlevering. Fristen skal som minimum udgøre 5 arbejdsdage og tidligst udløbe 20 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor Erbs Studio modtog Købers skriftlige reklamation i anledning af fejlen. Har Erbs Studio ikke foretaget afhjælpning, om- eller efterlevering ved fristens udløb, har Køber ret til et forholdsmæssigt afslag svarende til den fejlbehæftede andel af det leverede i forhold til den samlede leverance og pris. Såfremt fejlen er væsentlig, kan Køber ophæve aftalen for så vidt angår den fejlbehæftede andel af varerne. Køber kan alene ophæve Aftalen for så vidt angår ikke-fejlbehæftede varer, såfremt de står i en sådan sammenhæng med de fejlbehæftede varer, at de ikke med rimelighed kan fungere tilfredsstillende alene.

Har Køber reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilskrives Erbs Studio, skal Køber erstatte de udgifter, Erbs Studio måtte have haft i sådan sammenhæng, herunder undersøgelses- og fragtomkostninger.

Levering og risikoens overgang

Erbs Studio har en leveringstid på max 2 uger. Hvis der er tale om en større ordre eller specialordrer kan det tage 3 uger med mindre andet er aftalt. Hvor der er truffet aftale om levering på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne. Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stillefornødent mandskab til rådighed for aflæsning.
Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering. Udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted dækkes af Køber, ligesom Køber dækker eventuelle omkostninger, der følger af, at Køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

Produktansvar

Erbs Studio er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger Erbs Studio ansvar for sådanne skader, og Erbs Studios ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Erbs Studio er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter fra Erbs Studio måtte forvolde, i det omfang skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Erbs Studios side. I tilfælde hvor Erbs Studio er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld. I det omfang Erbs Studio måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til, at holde Erbs Studio skadesløs for det ansvar Erbs Studio måtte blive pålagt, og som er videregående end Erbs Studios ansvar efter ovenstående bestemmelser. Erbs Studio hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Almindelig ansvarsbegrænsning

Erbs Studios ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller -grundlag.

Tavshedspligt

I forbindelse med Aftalens udførelse kan begge parter få adgang til fortrolige informationer og andet fortroligt materiale hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.

Udover nærværende bestemmelse gælder øvrige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder i henhold til dansk ret.

Fortolkning og ændringer

Nærværende betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke eksplicit og skriftligt er fraveget skriftligt mellem Køber og Erbs Studio. Senere fravigelse af Aftalen eller Betingelserne kan alene ske gennem udfærdigelsen af ny aftale eller skriftligt tillæg til Aftalen. Betingelserne kan af Erbs Studio revideres og/eller ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Allerede indgåede Aftaler berøres dog ikke heraf.

 Lovvalg og værneting

Tvist mellem parterne, der udspringer af Betingelserne, Aftalen eller Erbs Studios ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på Erbs Studios til enhver tid værende hjemsted ved byretten i Kolding

Oplysninger om Erbs Studio

Erbs Studio

CVR: 37322164
Prinsensgade 59

7000 Fredericia
Tel.: +45 28267432
Mail: info@erbsstudio.dk

 

HANDELSBETINGELSER OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR PRIVATKUNDER

1. PRISER
Alle priser er inkl. 25% moms og i danske kroner, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

2. SALG GENERELT
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. En bestilling slettes, såfremt den ikke er afhentet senest 4 hverdage efter bestillingen. Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

3. SÆRLIGT OM BUTIKSSALG
Ved butikssalg er der INGEN kontant returret, da man har lejlighed til, at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker.

4. LEVERING
Leveringstiden er normalt max 2 uger. Hvis dette ikke kan overholdes, underretter vi kunden som derefter har mulighed for at aflyse ordren.
Erbs Studio levererer til hele Danmark.
Forsendelse til udlandet kan evt. lade sig gøre, kontakt os på 2826 7432 for detaljer og fragtpriser.

Når du bestiller varer ved Erbs Studi bliver der tillagt fragt på 75,-. Ved køb af varer over 2000,- vil varen blive sendt fragtfrit. Varerne bliver sendt til GLS pakkeshop, ligesom du også har også mulighed for at afhente dine varer i vores Showroom i Fredericia.

5. AFBESTILLINGER
Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket ” Afbestilling “. Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.
Specialordrer kan ikke afbestilles.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten ” Afbestilling! ” indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 12.00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

6. BETALING
De mulige betalingsmåder er:
• Mobilepay
• Bankoverførsel
• Kontant (kun butikssalg)

7. REKLAMATIONSRET
Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb.

Når du handler ved Erbs Studio har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du som udgangspunkt kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Vær opmærksom på at alle møbler og interiør fra Erbs Studio er håndlavede og ikke perfekte industri møbler. Mindre variation i finish og udseende vil derfor uundgåeligt forekomme. Derudover er naturligt slid og patina på alle Erbs Studios møbler og interiør en del af designet og omfattes derfor ikke af garantien og reklamationsretten.

Specialordrer tages som udgangspunkt ikke retur.
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:
Erbs Studio
Prinsensgade 59, 7000 Fredericia

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os:

Ordrenr.
Navn og adresse

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Hvis der er tale om en reklamation, så sender vi en returlabel på mail til kunden, vi refunderer ikke fragt som kunden selv har foranlediget og købt hos fragtselskab.

8. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL
Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Erbs Studio, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.
Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

9. FORSVARLIG RETURNERING
Alle produkter, der returneres til Erbs Studio skal være forsvarligt indpakket. Erbs Studio anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost.

På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Erbs Studio. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

10. ER DE I TVIVL
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Erbs Studio, at De retter henvendelse til info@erbsstudio.dk eller på telefon 2827 7432.

11. FORTRYDELSESRET OG RETURNERING
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

a) har modtaget din vare
b) får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
c) får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele

Ved specialordrer er der inden fortrydelsesret og dermed ingen ret til retunering.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved Kontakt pr. mail til info@erbsstudio.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Varens stand, når du sender den retur.
Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik.

Returnering:
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Der er tre måder hvorpå du kan returnere varen på:
• Du kan nægte at modtage varen fra postvæsnet. i denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Erbs Studio, Prinsensgade 59, 7000 Fredericia
• Du kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Erbs Studio, Prinsensgade 59, 7000 Fredericia. i denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Erbs Studio.
• De kan aflevere varen i vores butik/showroom indenfor 14 dage fra meddelelsen om fortrydelse.

Adressen er Prinsensgade 59, 7000 Fredericia.

Retur adresse er følgende:

Erbs Studio
Prinsensgade 59
7000 Fredeicia

Mærk pakken “Fortrydelsesret” og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Erbs Studio. Beløbet returneres ved overførelse på konto til personen, som fremgår af købsfakturaen.

Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! Erbs Studio anbefaler, at varen returneres via GLS eller PostDanmark På den måde er der mulighed for at spore pakken i fragt leverandørens system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Erbs Studio. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Erbs Studio. Returpakker kan ikke sendes til pakkeshop eller pakke drop points, men skal sendes direkte til vores adresse

12. TILBAGEBETALING AF KØBSBELØBET
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis dine penge retur. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi det aktuelle beløb senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget varen retur. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

13. GAVEKORT
Gyldighed på gavekort er 3 år og fortrydelsesret som ved almindelig varekøb.

14. PERSONDATAPOLITIK
Hos Erbs Studio tager vi dine personlige data meget alvorligt og vi behandler dem med den største omhu, og har foretaget en del foranstaltninger for at dine data er sikre hos os.
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.  Det kan fx. være i forbindelse med at en ordre og / eller dele af en ordre afsendes direkte fra en af vores leverandører.

Personoplysningerne registreres hos Erbs Studio og opbevares i tre år, eller længere hvis garantien kræver dette, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data.
Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige i Erbs Studio er Rikke Erbs Nørgaard.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@erbsstudio.dk

15. KLAGEADGANG
Den dataansvarlige i Erbs Studio er Direktør Rikke Erbs Nørgaard.

Som registreret hos Erbs Studio, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@erbsstudio.dk

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@erbsstudio.dk eller tlf. 2826 7432. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Handelsbetingelserne er senest opdateret d.10. januar 2020.